Zápis obecné informace

Informace k zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023


Vážení rodiče,

v letošním roce jsme pro Vás a Vaše děti připravili již tradiční zápis, proběhne tedy prezenční formou. Pokud Vám naše termíny zápisu z jakéhokoliv důvodu nevyhovují, lze dítě do naší školy zapsat i bez jeho přítomnosti.

Žádosti společně s kopií rodného listu dítěte zašlete v termínu zápisu 4. 4. nebo 5. 4. 2022

 • do datové schránky školy: kwkp9i4
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na zapis@jesenickaskola.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. 4. – 5. 4. 2022 vždy od 13:00 do 18:00 – osobním podáním ve škole, nutná rezervace termínu v období 21. 3. – 30. 3. 2022

při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • po této formální části se uskuteční motivační část každého dítěte s paní učitelkou – maximálně 20 min.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

1)        Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek: 

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.

c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo  

    doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti

    doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného  

    lékaře.

Letos se zápis týká:

 •  dětí, které k 31. srpnu 2022 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
 •  dětí po odkladu školní docházky pro rok 2021/2022
 • dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 6. 2017, pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

2)        Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria.  

3)        Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost 

 • o odklad povinné školní docházky, žádost ZDE,
 • o přijetí do 0. ročníku, žádost ZDE.

 

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 

Manuál efektivní domácí přípravy (pomocník pro rodiče) ZDE

 

Registrace před zápisem (s účastí dítěte):

Registrace bude probíhat od 21. 3. – 30. 3. 2022 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (4. a 5. dubna 2022), domluvte si do 30. března 2022 individuální termín se zástupkyní pro 1. stupeň Mgr. Olgou Melichárkovou a to i 30. 3. 2022 pokud chcete zapsat své dítě bez jeho účasti.

(tel.: 725 612 612; email: olga.melicharkova@jesenickaskola.cz)

  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

 1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 1 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Jesenice u Prahy, Horní Jirčany)

 

 1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 2 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Zdiměřice u Prahy, Osnice)

 

 1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. v obcích, které mají uzavřenou se zřizovatelem školy dohodu o zajištění povinné školní docházky

 

 1. Doplňkové kritérium:

 

Sourozenci plnící v aktuálním školním roce povinnou školní docházku v 1. až 8. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, p. o.

 

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 je 72.

 


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku na stránkách MŠMT ZDE