PÉČE O DĚTI VE VĚKU 2–10 LET PRACOVNÍKŮ STRATEGICKÝCH PROFESÍ

Z ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 26. 2. 2021 č. 196, v návaznosti na usnesení vlády č. 212 ze dne 26. 2. 2021, za účelem vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, ZŠ a ZUŠ Jesenice nadále poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.

 

Nezbytnou péči poskytuje škola bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

 

Mgr. Josef Čížkovský

POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DLE NV JE V PŘÍLOZE TOHOTO ČLÁNKU NÍŽE

Přiložené soubory