Zápis aktuální 2023/2024

Zápis do 1. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace pro školní rok 2023/2024

 

Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne osobní přítomností dětí a rodičů ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2023 vždy od 13:00 do 18:00 hodin.


Registrace k zápisu:

Registrace probíhá od 20. 3. – 24. 3. 2023

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ZDE
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • po této formální části se uskuteční motivační část každého dítěte s paní učitelkou – maximálně 20 min.

1) Povinná školní docházka  (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek: 

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.

c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září–prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden–červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Letos se zápis týká:

 •  dětí, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 •  dětí po odkladu školní docházky pro rok 2022/2023
 •  dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, pokud splní zákonem stanovená kritéria ("nešestileté děti").

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do jesenické školy jsou stanovena kritéria viz níže.

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa, (doporučujeme včasné zajištění termínu návštěvy ŠPZ). Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Manuál efektivní domácí přípravy (pomocník pro rodiče) ZDE


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

 1. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 1 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Jesenice u Prahy, Horní Jirčany)
   
 2. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. ve školském obvodu č. 2 stanoveném OZV města Jesenice č. 2/2020 (část města Jesenice vymezená katastrálním územím Zdiměřice u Prahy, Osnice)
   
 3. Trvalý pobyt dítěte a zák. zást. v obcích, které mají uzavřenou se zřizovatelem školy dohodu o zajištění povinné školní docházky
   
 4. Doplňkové kritérium:
  Sourozenci plnící v aktuálním školním roce povinnou školní docházku v 1. až 9. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, p. o.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 je 72.


Užitečné informace (odkazy):

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku na stránkách MŠMT

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy

Jak poznat školní zralost